POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

 

Informació bàsica sobre la protecció de dades
Responsable L'empresa TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. +info
Finalitat

Gestionar l’enviament d’informació i sol·licitud dels interessats per butlletins

informatius i d’interès +info

Legitimació Consentiment cada interessat
Destinataris Altres empreses del grup, administracions, col·laboradors d’enviaments i les
seves plataformes, encarregats del tractament. +info
Drets Drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i OPOSICIÓ, així com altres
drets, tal i com s’explica a la informació addicional. +info
Informació
addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades, en l'apartat corresponent +info

 

El titular del web www.totmedia.cat (el "Web") és la societat TOT MEDIA ,SL. ("TOT MEDIA"), les dades d'identificació de la qual són les següents: 

Domicili: C/ Sant Antoni, 42 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: B-58364936

Correu electrònic: info@totmedia.cat
Telèfon: (+ 34) 93.590.86.00
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 27487, foli 29 i fulla número B 119.584. 

Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l'usuari informació relativa a TOT Media, els seus serveis i/o activitats. 

L'accés i ús del Web per l'usuari comporta l'acceptació de les Condicions Generals d'Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web. 

L'usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d'Accés i Ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut. 

Utilització i funcionament del Web 

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d'Accés i Ús i, en el seu cas, a qualssevol altres condicions que TOT Media estableixi a l'efecte al Web. 

En conseqüència, l'usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat i serveis de TOT Media. 

Així mateix, l'usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web. 

S'informa a l'usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s'escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, TOT Media es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o excloure el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l'efecte.
 

TOT Media fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, TOT Media no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats. 

Responsabilitat 

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. 

Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d'ells mateixos. 

TOT Media no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de TOT Media incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, TOT Media no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés i ús del Web. 

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que TOT Media pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d'Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment. 

Política en matèria d'enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web (el "Web Enllaçant") un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat i serveis de TOT Media.
En cap cas, l'enllaç significa que TOT Media avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.
En el supòsit d'incompliment de qualssevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l'enllaç al Web de forma immediata. 

b) Enllaços amb altres webs 

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs (els "Webs Enllaçats"). 

En cap cas, l'existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de TOT Media amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, TOT Media no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi. 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els "Continguts"], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de TOT Media o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de TOT Media o dels seus llicenciants.

L'ús del Web per l'usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de TOT Media. 

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de TOT Media poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

Privacitat i protecció de dades.

 

En acompliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’acord amb el Cap. III Sec.2 d’aquest reglament (en endavant RGPD), s’informa als usuaris i interesants del següent.

 

Finalitat. A TOT Media tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats, és a dir, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que l'usuari decideixi sol·licitar i contractar i als quals pot accedir des d'aquesta web.

 

A TOT Media no elaborarem perfils comercials d'acord amb la informació sol·licitada, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

 

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre TOT Media i els interessats.

 

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i la resposta a la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l'interessat.

 

La informació facilitada per TOT Media i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment que se li sol·licita.

 

Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l'encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d'informació.

 

L'usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions de dades que són necessàries perquè es pugui prestar el servei sol·licitat i realitzar la prestació encomanada.

 

Procedència. Les dades personals que tractem a TOT Media procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats i usuaris.

 

Les categories de dades que es tracten són:

- Dades d'identificació

- Adreces postals o electròniques

- Informació addicional facilitada per l'interessat

- Número de telèfon facilitat per a avisos

- No es tracten dades especialment protegides

 

Tractament de dades i Drets. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i concretament en el Reglament general sobre protecció de dades (RGPD), l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de TOT Media amb domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) C/ Sant Antoni, 42 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb la finalitat de poder atendre, gestionar, informar-los i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

 

En compliment amb la normativa vigent, TOT Media els informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

 

TOT Media posa en coneixement dels interessats i usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l'adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l'estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.

 

TOT Media informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que TOT Media es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic privacitat@totmedia.cat

 

En cas que sigui procedent, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de TOT Media, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu privacitat@totmedia.cat indicant DPO en l'assumpte.

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

TOT Media no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

 

Nul·litat 

Si qualssevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar a les Condicions Generals d'Accés i Ús de forma integral. 

Legislació aplicable 

Les Condicions Generals d'Accés i Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.


Data d'actualització: Maig 2018